Product categories

souhas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování Vašich osobních údajů vztahuje Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. V souvislosti s tím

Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

I. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Dům porcelánu Praha s.r.o., se sídlem

Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 601 96 955, zapsaná v obchodním

rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235353 (dále jen Dům porcelánu).

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší podle typu a rozsahu

poskytovaných služeb, zahrnují Vaše:

 jméno a příjmení

 telefonní číslo

 e-mail

 fakturační adresa

 jiné údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Domu porcelánu.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při uzavírání a plnění kupní smlouvy při nákupu zboží v

internetovém obchodě Domu porcelánu na webových stránkách www.dumporcelanu.cz.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje

neposkytnout, nebude možné uzavřít kupní smlouvu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně

důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným

přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

III. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy při nákupu zboží v

internetovém obchodě Domu porcelánu na webových stránkách www.dumporcelanu.cz, tj.

zejména pro účely uzavření a plnění smlouvy, spravování našeho smluvního vztahu,

komunikaci s Vámi.

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán

tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy

s Vámi.

 ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání

našich právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich klientů nebo

jiných osob.

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán

tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

jako správce osobních údajů.

 marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek, o kterých se

domníváme, že by Vás mohly zajímat, abychom zlepšovali naše služby, pokud jste nám

poskytli svůj souhlas s přímým marketingem.

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán

tím, že jste nám pro tento účel udělili kdykoli odvolatelný souhlas se zpracováním Vašich

osobních údajů.

IV. Příjemci, jimž můžeme poskytnout Vaše osobní údaje

Při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv využíváme odborné a specializované

služby jiných subjektů, např. poskytovatelů IT služeb, účetních, auditorů a dalších subjektů, kteří

nám poskytují své služby. Pokud tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje poskytnuté jim

Domem porcelánu, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci

našich pokynů a nemohou je využít jinak.

Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země.

V. Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj.

zejména po dobu trvání smlouvy a po dobu existence Vašeho souhlasu se zpracováním

osobních údajů. Následně po ukončení Vaší smlouvy nebo po odvolání Vaše souhlasu Vaše

osobní údaje uchováváme jen po dobu a za podmínek vyžadovaných právními předpisy

v souladu s obecnými promlčecími, archivačními a skartačními lhůtami.

VI. Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem

nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva související se zpracováním Vašich

osobních údajů (k tomu slouží také tento dokument)

 právo na přístup k osobním údajům zahrnující právo získat potvrzení, zda Vaše osobní

údaje zpracováváme či nikoli a právo žádat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje

zpracováváme

 právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů

 právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud:

- již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo

zpracovány;

- jste odvolali svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;

- jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a náš oprávněný zájem na

dalším zpracování Vašich osobních údajů nemá v daném případě přednost nebo jste

vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

- byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně;

- Vaše osobní údaje musí být vymazány podle právních předpisů.

 právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

- popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu dokud neověříme jejich přesnost;

- je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy namísto vymazání Vašich osobních

údajů žádáte jen omezení jejich použití;

- my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro uplatnění Vašich

právních nároků;

- jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to na dobu dokud

neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy.

 právo na přenositelnost údajů zahrnující Vaše právo získat Vaše osobní údaje a Vaše

právo rozhodnout o jejich přenosu k jinému poskytovateli služeb (k jinému správci osobních

údajů)

 právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro

účely ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud máte dotazy či připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá

práva uvedená v bodě VI., můžete tak učinit písemně na adrese Dům porcelánu Praha s.r.o.,

Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo elektronicky na e-mailové adrese

petr@cibulak.cz.